Registration Instructions

फर्म भर्दा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु


(क)   वन विज्ञान अध्ययन संस्थान (Institute of Forestry) को ने.बै.लि. पृथ्वीचोक, पोखराको चल्ती खाता नं.१९२००१००५७९६७४०००००१ मा जम्मा भएको रु.२५००।– को बैंक भौचरको Scanned Copy ।

(ख) त्रि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट वन विज्ञान विषयमा प्राविधिक प्रमाणपत्र तह वा फरेष्ट्रीमा डिप्लोमा वा सो सरह वा साधारण विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह वा विज्ञान तर्फ १०+२ वा ए लेभल विज्ञानमा कम्तिमा १००/१०० पूर्णांङ्कको गणित र जीव विज्ञान विषय लिई प्रत्येक विषय  (Theory+Practical) साथ कुल प्राप्ताङ्कमा कम्तीमा ४० प्रतिशत अंक वा CGPA 2 प्राप्त गरि उत्तिर्ण भएको ट्रान्सक्रिप्टको Scanned Copy. ।

(ग)  SEE/SLC वा सो सरहको मार्कसिटको Scanned Copy.

( )  नेपाली नगरिकतको  Scanned Copy.

(ङ) सम्बन्धित आवेदकको फोटो र हस्ताक्षरको Scanned Copy. 

How to Calculate CGPA from GPA

CGPA = ( GPA [Class XI] + GPA [Class XII] ) / 2

How to Calculate Percentage from CGPA

Percentage = 20 x (CGPA+1)

How to Calculate Percentage from GPA (SEE)

Percentage = 20 x (GPA+1)

How to Calculate GPA from Percentage (SLC)

GPA = (Percentage/20) - 1

For Grade 11 Individual Subject GPA

Click here