iofdean.pokhara@gmail.com

  +977-61-430467

Registration Status

Check Status Close

Entrance Form

You can register for Entrance Examination after receiving bank voucher.

Registration Status

Please check your Registration Status After 2075 Bhadra 7

Check Entrance Status

Upload Voucher

You can upload deposit voucher for Registraion

Uplaod Voucher

Admit Card

You can download your Admit Card After 2075 Aswin 10

Download Admit Card

Important Notice!!!

>>> Please Note that 10 Digit Mobile No. and email address are mandatory for application.

>>> One candidate can only apply for a time. Do not apply for more than one time.

>>> Multiple application may result in rejection of Form.

>>> बैंक भाैचरमा अावेदकको नाम र फोन नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

>>> बैंकमा रकम जम्मा गर्दा रकम जम्मा गर्नेको नाम अावेदकको नाम उल्लेख गर्न लगाउनु पर्ने छ।

>>> बैंकमा रकम जम्मा गर्दा साधारण सिटको लागि रू २५०० र प्रत्येक समावेसी सिटको लागि थप रू १०० बुझाउनु पर्नेछ ।
(जस्तै: तपाइले अादीवासी जनजाती कोटामा पनि फारम भर्न चाहनुहुन्छ भने रू २६०० अथवा तपाइले अादिवासी जनजाती र महिला कोटामा समेत फारम भर्न चाहनुहुन्छ भने रू २७०० को बैंक भाैचर भर्नु पर्ने हुन्छ ।)

>>> Institute of Forestry. Nepal Bank, Prithivichowk Branch Bank Account No.: 19200100579674000001

>>>वन विज्ञान अध्ययन संस्थान नेपाल बैंक लि. पृथ्विचोक शाखा, बैंक खाता नं १९२००१००५७९६७४०००००१

© Copyright at 2018. All rights reserved.